Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

НАУЧЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА 2021 година

Фармацевтскиот факултет во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје оваа година за прв пат распиша интерен конкурс со точно дефинирани критериуми за избор на НАУЧЕН ПОТЕНЦИЈАЛ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА 2021 година. Врз основа на научните достигнувања кои ги остварија во 2021 година со одлука на Наставно научниот совет на Фармацевтскиот факултет за научен потенцијал на нашиот факултет за 2021 година беа избрани:

М-р. Љубица Михаилова, асистент
М-р. Душко Шалабалија, асистент
М-р. Олга Гигопулу, асистент

Фармацевтски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје