Menu Close

Студиски програми на Фармацевтски факултет

Прв циклус студии

Студиски програми  Решение од Одобор за актедитација на високото образование Решение за почеток со работа од МОН и или Агенција за квалитет во високото образование
Лабораториско биоинженерство 13-3730/4 од 08.04.2014
1409-208/3  од 10.05.201914-1167 од 03.07.2019
Диететика и диетотерапија17-152/2 од 02.03.201814-710 од 29.03.2018
08-21/6 од 30.06.202308-999/4 од 12.07.2023

Прв + втор циклус студии – интегрирани студии

Студиски програми Решение од Одобор за актедитација на високото образованиеРешение за почеток со работа од МОН и или Агенција за квалитет во високото образование
Магистер по фармацијаСл.12   од 103.09.2009МОН 12-3737/5 од 29.10.2010
12-58/2   од 19.05.2015МОН 14-2886 од 07.12.2015
08-72/4  од 11.02.2021АКВО 08-69/4  од 10.03.2021

Втор циклус студии

Студиски програми Решение од Одобор за актедитација на високото образование Решение за почеток со работа од МОН и или Агенција за квалитет во високото образование
Специјалистички студии по фармацевтска регулатива12-14/25  од 07.10.201113-55/1  од 05.01.2011
12-152/2 од 12.02.201614-398 од 06.05.2016
08-455/6 од 20.10.2021АКВО 08-1013/4 од 09.11.2021
Специјалистички студии по фитотерапија-хербални лекови и додатоци во исхраната12-14/2 од 07.10.201113-3022/1 од 30.03.2012
12-268/2 од 30.03.201514-1771  од 24.09.2015
1409-184/2 од 27.09.201814-2853-2018 од 08.02.2019
Специјалистички студии по козметологија12-20/2  од 24.11.201113-3023/1  од 30.03.2012
1404-359/2 од 28.11.201814-3455 od 25.03.2019
  
Специјалистички студии по хомеопатски лекови12-267/2 од 30.03.201514-1772 од 07.12.2015
08-415/5 од 15.04.2021АКВО 08-597/4 од 26.07.2021
Специјалистички студии по фармаковигиланца08-107/4 од 11.02.2021АКВО 08-68/4 од 10.03.2021
Специјалистички студии по индустриска фармација12-232/2  од 01.10.201213-63/1 од 02.01.2013
08-596/6  од 17.03.202208-354/4  од 05.04.2022
Магистерски студии по диететика и диетотерапија17-153/2 од 02.03.201814-682 од 22.03.2018
08-22/6 од 30.06.202308-998/4 од 12.07.2023
Магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата12-182/2 од 07.02.201413-1612/4 од 08.04.2014
1409-289/3 од 26.09.201914-2749 од 07.11.2019
  
Магистерски и специјалистички студии по здравственменаџмент и фармакоекономија12-128, 12-129/2 од 13-14655/2 од 
16.10.201311.12.2013
во мирувањево мирување
Магистерски студии по фитотерапија12-15/2  од 07.10.201113-11908/2 од18.10.2013
 во мирување
Магистерски студии по козметологија12-20/3  од 24.11.201113-3020/1  од 30.03.2012
 во мирување
Магистерски студии по индустриска фармација12-232/3  од 01.10.201213-63/1  од 02.01.2013
 во мирување

Трет циклус студии – Докторски студии

Студиски програмиРешение од Одобор за актедитација на високото образованиеРешение за почеток со работа од МОН и или Агенција за квалитет во високото образование
Докторски студии12-66/4 од 05.01.201113-547/7 од 23.03.2011
12-79/2 од 16.07.201414-552 од 04.03.2015
1409-27/2 од 16.03.201814-771 од 08.05.2018
08-182/6 од 29.09.2021АКВО 40-12389/1 од 14.12.2021