Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

CEEPUS е регионална програма која ја промовира мобилноста на студентите во текот на студирањето. Во оваа програма учествуваат високошколски институции од: Aлбанија, Бугарија, Чешка, Хрватска, Унгарија, Полска, Романија, Словачка, Словенија, Србија, Албанија, Македонија и Црна Гора. Цел на програмата е развој на образованието.

Деталните информации и потребните документи за мобилност на студентите можат да се најдат на веб страницата на Министерството за образование и наука (www.mon.gov.mk) и преку Еразмус координаторот на Факултетот (Проф. д-р Кристина Младеновска).