Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за ОДЛУКА за прогласување на резултати од тајното гласање за Факултетско студентско собрание на Фармацевтски факултет – 2021-2022 година

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ Скопје
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ

Врз основа на члeн 40 и 41 од Статутот на Фармацевтски факултет Скопје во состав на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетски гласник бр. 459/2019) Изборната комисија по завршување на изборите и пребројување на гласовите од проведеното тајно он-лине електронско гласање на 29.11.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за резултати од тајно гласање за избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на Фармацевтскиот факултет – Скопје

Изборната комисија за спроведување на изборите за членови и претседател и на Факултетското студентско собрание на Фармацевтски факултет во Скопје во состав:

 1. Проф. д-р Катерина Анчевска Нетковска, претседател
 2. Доц. д-р Ивана Цветковиќ Каранфилова, член
 3. Бенјамин Слободан Алжуровски, студент, член
 4. Бојан Петровски, студент , член
 5. Елена Илиевска, студент, член

Врз основа на тајното гласање констатира дека се избрани следните студенти за членови на Факултетското студентско собрание на Фармацевтски факултет:

 • Студиска програма Магистер по фармација
  • Прва година
   1. Ангела Спирова
   2. Љубица Георгиевска
  • Втора година
   1. Тамара Славковска
   2. Хурмете Амзова
  • Трета година
   1. Тамара Андова
   2. Ангела Петреска
   3. Ива Цекова
  • Четврта година
   1. Теодора Мазнева
   2. Ален Вукосављевиќ
   3. Анастас Димоски
  • Петта година
   1. Меги Крстевска
   2. Дијана Величковска
   3. Доне Георгиевски
   4. Надица Атанасова
   5. Ангела Ристова
 • Студиска програма Лабораториско биоинженерство
  • Прва година,
   1. Ристе Стојаноски
  • Втора година,
   1. Елена Марковска
   2. Николина Димитрова
  • Трета година,
   1. Елена Илиевска
   2. Дебора Петревска
   3. Христина Гавровска
 • Претседател на Факултетското студентско собрание на Фармацевтски факултет
  • Дамјан Георгиевски

Мандатот на избраните членови трае една година, односно до наредните избори во 2022 година.

Изборна комисија
Фармацевтски факултет УКИМ Скопје