Menu Close

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Висара Риза

С о о п ш т е н и е

Висара Риза ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Улога на права на интелектуална сопственост во спречување на фалсификувањето на лекови”.

Одбраната ќе се одржи на ден 01.12.2021 година во 12 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје