Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за втор колоквиум по предметот Неорганска хемијаприменета во фармација – Магистри по фармација

С О О П Ш Т Е Н И Е

            Вториот колоквиум по предметот Неорганска хемија применета во фармација за студиската програма Магистер по фармација ќе се одржи на 12.01.2021 година во                    10 часот (on line, MS Teams платформа).

          Консултативните часови за практичната и за теоретската настава ќе се одржат на 05.01.2020 година. Терминот ќе ви биде соопштен дополнително  (следете ги закажаните термини на посочениот датум)

Од катедрата