Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Добра дистрибутивна практика (ДДП) за лекови и медицински средства