Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за доставување на индекси за предметит Фармацевтско право и етика и Права на интелектуална сопственост во фармација

Сите студенти кои имаат остварено право за потпис или оцена треба да ги достават индексите во означените кутии пред Фармакоинформативен центар најдоцна до понеделник, 31.08.2020 година.

Од Катедра