Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за префрлување на студенти во зимски семестар 2017/18 год