Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Славица Онческа

С О О П Ш Т Е Н И Е

Славица Онческа ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регулаторна рамка за спроведување на фармаковигиланца инспекции”.

Одбраната ќе се одржи на ден 02.09.2022 година во 9.30 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”

ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ

Скопје