Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Молекуларна биологија и генетика – Лабораториско биоинженерство