Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Јехона Алиу Шаќири

С О О П Ш Т Е Н И Е

Јехона Алиу Шаќири ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Следење и пријавување на off-label употреба на лековите преку систем за фармаковигиланца”.

Одбраната ќе се одржи на ден 31.08.2022 година во 11 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”

ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ

Скопје