Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Ангела Арсовска

С О О П Ш Т Е Н И Е

Ангела Арсовска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Пристап базиран на проценка на ризик за појава на фалсификување на лек при следење на квалитет на лековите ставени во промет“.

Одбраната ќе се одржи на ден 26.07 година во 10.00  часот во предавална бр.4 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје