Menu Close

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Мирлинда Алими

С О О П Ш Т Е Н И Е

Мирлинда Алими ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регулаторна рамка за спроведување на инспекции на Добра клиничка пракса – пред, за во време и по COVID – 19 пандемијата”.

Одбраната ќе се одржи на ден 19.07 година во 11.00  часот во предавална бр.1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје