Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година