Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Конкурс за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година