Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Прехранбени производи одржан на 20.06.2022

Индекс бр. Поени
10410
4099,5
4079
4058,5
4048,5
4028,5
3558
4117,5
4157
4136,5
2975,5
2935,5
4065
2795
4013,5
4683
3633

Испитот се смета за положен со освоени најмалку 5 поени.

Од Катедрата