Menu Close

Резултати од практичен испит по Храна и исхрана

Индекс бр. Поени
417710
42418,5
42357,5
42787
37886,5
41906,5
41786
39174
36603
Испитот се смета за положен со освоени најмалку 5 поени.
Од Катедрата