Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Кристина Ќурчиева Пено

С О О П Ш Т Е Н И Е

Кристина Ќурчиева Пено ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регулаторен пристап на ЕМА и FDA за забрзана постапка за добивање на одобрение за ставање на лек во промет: компаративна анализа”.

Одбраната ќе се одржи на ден 09.06.2022 година во 13 часот во предавална 4 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје