Menu Close

Соопштение за вебинар – Поттикнување на науката и развој на таленти во корист на општеството

Webinar – Поттикнување на науката и развој на таленти во корист на општеството

18 мај, 16:00-17:30 (CET), ZOOM

Индустријата и академијата се природни партнери во развојот на нови знаења, генерирање нови решенија, концепти и технологии, поттикнување нови компетенции и поддршка на економскиот раст. Во Словенија, постои долга традиција на стратешки партнерства помеѓу фармацевтската индустрија и академските и истражувачките институции, и во областа на природните и општествените науки. Свесни дека посебните времиња бараат посебни напори, и поради тоа CorpoHub ги здружи силите со Novartis во Словенија, Националниот институт за хемија во Љубљана, Фармацевтскиот факултет (Универзитетот во Љубљана), Сандоз Србија, Лек Скопје Северна Македонија и Сандоз Хрватска за да ги воведе можности за соработка меѓу академските институции и фармацевтската индустрија во поширокиот регион преку поттикнување на развојот на науката и талентите. Вебинарот ќе се одржи во среда, 18 мај, од 16:00 до 17:30 часот (CET).

На овој вебинар ќе ги претставиме можностите за соработка со поврзување на професори 🧑🏫, студенти 🧑🎓 и друг наставен кадар на факултетите во регионот, со колеги од фармацевтската индустрија 💊 во Словенија, Србија, Хрватска и Северна Македонија.

Колегите од Новартис во Словенија, Националниот институт за хемија во Љубљана, Фармацевтскиот факултет (Универзитетот во Љубљана) Сандоз Србија, Сандоз Северна Македонија и Сандоз Хрватска со задоволство ќе ви ги претстават:

👉 различни програми за развој на таленти,

👉Проекти на ЕУ и

👉можности за понатамошен развој на студентската кариера.

Секако, ќе има време и за вашите прашања и коментари, затоа придружете ни се и влезете во светот на соработката и новите можности.🤗

Поканети сте да ја проверите и страницата LinkedIn на настанот: https://www.linkedin.com/events/webinar-fosteringscienceandtale6927677228780560384/

Присуството е бесплатно, но пријавувањето е задолжително 👉 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e8yLB9SsSvqLwOKtJZhO6A


Webinar-Fostering Science and Talent Development for the Benefit of Society

May 18, 16:00-17:30 (CET), Zoom

Industry and academia are natural partners in development of new knowledge, generating new solutions, concepts and technologies, fostering new competencies and supporting economic growth. In Slovenia, there has been a long tradition of strategic partnerships between the pharmaceutical industry and academic & research institutes, both in the fields of natural and social sciences.  We are well aware that special times require special efforts, which is why CorpoHub  joined forces with Novartis in Slovenia, National Institute of Chemistry in Ljubljana, Faculty of Pharmacy (University of Ljubljana), Sandoz Serbia, Sandoz North Macedonia & Sandoz Croatia to introduce the opportunities for cooperation between academic institutions and the pharmaceutical industry in the wider region by fostering science and talent development. The webinar will be held on Wednesday, May 18, 16:00-17:30 (CET).

At this webinar, we will present the possibilities for cooperation by connecting professors 🧑🏫, students 🧑🎓, and other teaching staff at the faculties in the region, with colleagues from pharmaceutical industry 💊 in Slovenia, Serbia, Croatia & North Macedonia.

Colleagues from Novartis in Slovenia, National Institute of Chemistry in Ljubljana, Faculty of Pharmacy (University of Ljubljana) Sandoz Serbia, Sandoz North Macedonia & Sandoz Croatia will gladly present to you:👉 various talent development programs,
👉EU projects, and
👉opportunities for further student career development.Of course, there will also be time for your questions and comments, so join us and enter the world of collaboration and new opportunities.🤗

You are invited to also check the LinkedIn page of the event: https://www.linkedin.com/events/webinar-fosteringscienceandtale6927677228780560384/

❗Attendance is free of charge, but registration is mandatory 👉 https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_e8yLB9SsSvqLwOKtJZhO6A