Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Годишна конференција – трет циклус доктроски студии на Фармацевтски факултет УКИМ

ПРИЈАВЕНИ СТУДЕНТИ ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Факултет: Фармацевтски факултет во Скопје

Студиска програма: Докторски студии од подрачјето медицински науки и здравство, поле фармација

Научно подрачје на студиската програма: фармација

Семестар и датум на одржување на годишната конференција (зимски/летен): летен, 16.05.2022 во 17 ч. оn line

Рб. Име и презиме на студентот  семестарменторнаслов
1Елона ЏемаилиII Проф. д-р Љубица ШутурковаAssesment of Cannabidiol effect on carbohydrate metabolism
2Марија АтанасоваII Проф. д-р Марија Хиљадникова БајроИнтегративен пристап во испитување на мутагеност на онечистување во лекови со in silico и in vitro методи
3Кристина ШутевскаII Проф. д-р Александра Капедановска НесторовскаУлога и значее на AKRIDI ензимот во метаболизмот на лекови – карактеризација на супстратна специфичност, афинитет и капацитет-
4Ана АтанасоваII Проф. д-р Јасмина Тониќ РибарскаПристапи за проценка и оптимизација на стабилност на дозирана форма со активна фармацевтска супстанција осетлива на индуцирана хемиска и физичка деградација според принципите на Квалитет според дизајн (QbD)
5Идризи МеремеII Проф. д-р Јасмина Тониќ РибарскаИстражување на реактивноста на никотинот при термичка ексцитација во различна хемиска околина – здравствени импликации
6Тијана СерафимовскаVI Проф. д-р Јасмина Тониќ РибарскаОпределување на терпеноиден профил во сув цвет и екстракти од различни вариетети на канабис
7Милена СпасовскаVI Проф. д-р Татајана Кадифкова Пановска Корелација на адипонектин со патолошка дебелина – ризик фактор за развој на алергиски инфламации
8Зоран ЖивиќVI Проф. д-р Тања Петреска ИвановскаIn vitro токсичност на додатоци на исхрана за намалување на телесна тежина

Фармацевтски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје