Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Надежда Келешова Тимчевска

С о о п ш т е н и е

Надежда Келешова Тимчевска ќе го брани својот специјалистички труд од козметологија под наслов Органски киселини со нови функции и нивна примена во дерматологијата

Одбраната ќе се одржи на ден 19.04.2022 година во 12.30 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје