Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Стефан Ангелевски

С о о п ш т е н и е

Стефан Ангелевски ќе го брани својот магистерски труд од лабораториска анализа и инженерство во фармацијата под наслов „Компаративна проценка на ризик од потенцијални елементарни онечистувања на монтелукаст таблети за џвакање и филм обложени таблети“.

Одбраната ќе се одржи на ден 20.04.2022 година во 14 часот во предавална 4 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје