Menu Close

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Едита Хисени

С о о п ш т е н и е

Едита Хисени ќе го брани својот специјалистички труд од козметологија под наслов Пробиотици во дерматолошки и козметички производи – примена и ефикасност

Одбраната ќе се одржи на ден 12.04.2022 година во 17 часот на платформата Teams.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје