Menu Close

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Весна Јаќовска

С О О П Ш Т Е Н И Е

Весна Јаќовска  ќе го брани својот магистерски труд по здравствен менаџмент  и фармакоекономија  под наслов „Биолошки слични  лекови во Република Северна Македонја – фармакоекономски аспект “.

Одбраната ќе се одржи на ден 06.04.2022 година во 12 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје