Menu Close

Соопштение за одбрана на спецјалистички труд – Виолета Бибовска

С О О П Ш Т Е Н И Е

Виолета Бибовска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регистрација на лекови за примена во педијатриска поулација и план за педијатриско испитување”.

Одбраната ќе се одржи на ден 05.04.2022 година во 12 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје