Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за внесување на оцени – Институт за Фармакогнозија

С О О П Ш Т Е Н И Е

За внесување на оцени – Институт за Фармакогнозија

Се известуваат студентите дека во период од 21.03 (понеделник) до 25.03 (петок) треба да ги достават индексите за внесување на оцена по предметите од Институтот за фармакогнозија.

Индексите Ве молиме да ги оставите во означената кутија “Индекси за оценки од Институт за фармакогнозија” пред лабораторија број 14, додека пак готовите индекси ќе бидат во друга кутија означена како “Готови индекси од Институт за фармакогнозија”.

Исто така, задолжително во секој индекс оставете ливче со натпис по кој предмет е потребна оцена и сесија кога е полаган истиот.

Од Катедра