Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Презентацијата на студиските програми на Фармацевтскиот факултет за матуранти

Драги матуранти, драги наши идни студенти,

Фармацевтскиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, ќе земе учество во проектната активност на Град Скопје
„Училиштата на Градот Скопје со отворени врати за факултетите и универзитетите за промоција на нивните студиски програми“.

Презентацијата на студиските програми на Фармацевтскиот факултет – Скопје ќе се одржи на 15.3.2022 со почеток во 13 часот на платформата Microsoft Teams.

Линк за приклучување:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2FjNTNjZjktNWE5YS00MWIyLWIyYzctMzQ2ZTFjN2QxYjQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22253b39e1-d31d-4d8c-97af-ca5eb46de56e%22%2c%22Oid%22%3a%2283d0bd28-3ac7-4d1b-b697-d2ac93b25c4a%22%7d

Запиши се и студирај на првиот и најдобар факултет од областа на фармацијата во нашата држава!

Запиши се и студирај на Фармацевсткиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје!

Фармацевтски факултет – Скопје
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје