Menu Close

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Даниел Величковски

С О О П Ш Т Е Н И Е

Даниел Величковски ќе го брани својот специјалистички труд по индустриска фармација под наслов „Континуирано производство во фармацевтската индустрија “.

Одбраната ќе се одржи на ден 16.03.2022 година со почеток во 10 часот во предавална 4 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје