Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Габриела Спиркоска

С О О П Ш Т Е Н И Е

Габриела Спиркоска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регулаторен пристап за евалуација на студии базирани на програма за забрзана проценка на стабилност”.

Одбраната ќе се одржи на ден 03.03.2022 година во 12 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје