Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати Хемија на храна 2 (Диететика и диетотерапија)

Резултати Хемија на храна 2 (Диететика и диетотерапија)

Дата на полагање: 16.02.2022

Индекс Оценка
4 5
7 5
19 5
21 5
28 6
32 5
35 5
37 5
38 5
42 5
44 5
45 5
47 5
51 7
54 7
55 6
56 6
59 5
60 5
61 5
62 5
68 5
70 5
71 5

Од Катедра