Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Фросина Арсова

С о о п ш т е н и е

Фросина Арсова ќе го брани својот магистерски труд од лабораториска анализа и инженерство во фармацијата под наслов „Контролни дијаграми како дел од статистичката контрола на процесите при обезбедување на квалитет од испитување во аналитичка лабораторија“.

Одбраната ќе се одржи на ден 25.02.2022 година во 11 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје