Menu Close

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Ивана Ставреска

С о о п ш т е н и е

Ивана Ставреска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регулаторни аспекти за идентификација и следивост на медицинските средства”.

Одбраната ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 11,30 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје