Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за Прва испитна сесија во учебната 2021-2022 година

Распоредот за Прва испитна сесија за учената 2021-2022 година е достапен на следниот линк:

https://ukimff-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/srgjan_cvetanovski_ff_ukim_mk/ESLFqFXoOfdCjWSrLPYdnLQBosig7Pb7lq–1ESIi40pGw?e=ndAhPy

Распордот е достапен и преку менито Студирање -> Распоред

За преглед на истиот потребно е да сте најавени со службените маил адреси ime.prezime@students.ff.ukim.mk

Од Студентска служба
Фармацевтски факултет УКИМ Скопје