Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Александра Видинова Пејчиновска

С о о п ш т е н и е

Александра Видинова Пејчиновска  ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Предзивици за заштитата на правата на интелектуалната сопственост на фармацевтските производи за време на пандемијата со Covid 19″.

Одбраната ќе се одржи на ден 27.12.2021 година во 13 часот во предавална 1 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје