Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Марина Ѓошевска

С о о п ш т е н и е

Марина Ѓошевска ќе го брани својот магистерски труд од лабораториска анализа и инженерство во фармацијата под наслов „Екстракција на канабис и прочистување на екстракти“.

Одбраната ќе се одржи на ден 24.12.2021 година во 12 часот во предавална 4 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје