Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Ана Смилева

С о о п ш т е н и е

Ана Смилева ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Хербални производи-предизвици за хармонизација на регулативата во рамките на Европската унија”.

Одбраната ќе се одржи на ден 03.12.2021 година во 10  на платформата Teams.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје