Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Теута Тунузлиу

С о о п ш т е н и е

Теута Тунузлиу ќе го брани својот специјалистички труд од козметологија под наслов Влијание на загадувањето врз квалитетот на кожата и нејзина заштита со примена на специфични козметички супстанции и производи

Одбраната ќе се одржи на ден 23.11.2021 година во 10 часот на платформата Teams.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје