Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на магистерски труд – Ангела Арсовска

С о о п ш т е н и е

Ангела Арсовска ќе го брани својот магистерски труд од лабораториска анализа и инженерство во фармацијата под наслов „Потенцијлна клиничко-биохемиска улога на CRP во акутни и хронични воспалителни процеси“.

Одбраната ќе се одржи на ден 18.11.2021 година во 13 часот во предавална 2 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје