Menu Close

Листа на кандидати добитници на погодноста за намалување на уписнината во врска со ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Конкурсна комисија
Фармацевтски факултет УКИМ