Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Листа на кандидати добитници на погодноста за намалување на уписнината во врска со ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година