Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Ранг листа на кандидати кои ги исполнуваат условите на конкурсот за докторски студии на Фармацевтски факултет за учебната 2021-2022 година

Ранг листа на кандидати кои ги исполнуваат условите на конкурсот за докторски студии на Фармацевтски факултет за учебната 2021-2022 година

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Фармацевтски факултет – Скопје