Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на докторски труд – М-р Ана Вавлукис

С О О П Ш Т Е Н И Е

М-р Ана Вавлукис ќе го брани својот докторски труд под наслов „Нови терапевтски цели и биомаркери во третманот на дислипидемии“.

Одбраната ќе се одржи на ден 22.10.2021 година со почеток во 12 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје