Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од теоретски и практичен испит по предметот Фармакогнозија (од 15.09.2021)

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИ И ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОГНОЗИЈА

(ОД 15.09.2021)

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕОРЕТСКИ ИСПИТ

Реден број Индекс Оценка
1 3808 7
2 3880 7
3 3950 7
4 3993 6
5 4020 7
6 4032 7
7 4064 да се јави на катедра утре (30.09.2021) во 11 часот
8 4067 8
9 4077 7
10 4080 8
11 4097 9
12 4115 7
13 4116 6
14 4137 да се јави на катедра утре (30.09.2021) во 11 часот
15 4178 7
16 4189 7
17 4190 6
18 4211 8
19 4219 10
20 4234 7
21 4241 8
22 4243 8
23 4259 да се јави на катедра утре (30.09.2021) во 11 часот
24 3617 6
25 4117 8
26 3492 6
27 3628 7

ПАДНАТИ

Реден број Индекс
1 4230
2 3215
3 3506
4 3320
5 3661
6 3467
7 3708
8 3495
9 4228
10 4105
11 4185
12 3932
13 3937
14 3987
15 3995
16 3999
17 4011
18 4029
19 4065
20 3897
21 3913

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ

Реден број Индекс Бодови од ПИ (мин.4)
1 4137 да се јави на катедра утре (30.09.2021) во 11 часот
2 4032 4
3 3897 5.9
4 4116 4
5 3661 2.2
6 3506 4
7 4228 2.8
8 3467 2.8
9 4105 6.15
10 4234 6.65
11 3215 0.95
12 3708 4.7
13 4029 7.5
14 3492 4.7
15 3495 0.7
16 3937 4.6
17 4115 5.15
18 4230 4.4
19 3987 2.9
20 3993 4
21 4065 0.75
22 3932 2.8
23 4016 5.8
24 4178 6
25 3429 2.8
26 3880 4.3
27 4259 6.4

Од Катедра