Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКО БИОИНЖЕНЕРСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ – Втор уписен рок

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКО БИОИНЖЕНЕРСТВО НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Втор уписен рок

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА

Реден бр. Број на електронска пријава Вкупно
1 93125 89,537
2 92915 88,724
3 93122 77,975
4 92934 65,244

Конкурсна комисија
Скопје, 2021