Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ – Втор уписен рок

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Втор уписен рок

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ СО ПРИВАТНА КВОТА

Реден бр. Електронска пријава Вкупно
1 92899 98,930
2 92977 98,366
3 93134 97,398
4 93166 96,933
5 93257 96,615
6 92973 94,895
7 92918 94,416
8 93336 94,285
9 93208 93,269
10 93105 89,760
11 93298 89,111
12 93064 88,012
13 93326 69,547

Конкурсна комисија
Скопје, 2021