Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од устен дел од испитот по предметот Клиничка фармација и терапевтици

Првиот дел од испитот го положија:

 1. 3960
 2. 3984
 3. 3926
 4. 3585
 5. 3801
 6. 3874
 7. 3650
 8. 3548

На студентите кои го положија усниот дел од испитот ќе им биде испратена задача за обработка на клинички случај, на маил, како втор дел од испитот по предметот Клиничка фармација и терапевтици.

Студентите со следниот број на индекс, да се јават на катедрата за устен дел од испитот на датум 12.10.2021 (Вторник) во 10h.

 1. 3342
 2. 3481
 3. 3594
 4. 3592

Од Катедра