Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по Токсиколошки и форензични анализи (август 2021 год.)