Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕЗУЛТАТИ – ФАРМАЦЕВТСКО ПРАВО И ЕТИКА

Рб  Индекс Оцена
1 4219 9 (девет)
2 4198 9 (девет)
3 4268 7 (седум)
4 4056 9 (девет)
5 4237 9 (девет)
6 3108 7 (седум)
7 4208 9 (девет)
8 4131 9 (девет)
9 4199 8 (осум)
10 4195 10 (десет)
11 4182 8 (осум)
12 4246 7 (седум)
13 4236 9 (девет)
14 4218 9 (девет)
15 4255 9 (девет)
16 4044 6 (шест)
17 4190 9 (девет)
18 4135 7 (седум)
19 4132 8 (осум)

Терминот за оцени во индекс ќе биде истакнат заедно со терминот за другите предмети од катедрата.

Од Катедрата