Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати по предметот ФИТОХЕМИЈА

Студенти кои го положија практичниот испит:

Индекс ПИ1 (јуни) 6.5-12.5
3821 6.5
3870 9.15
3924 9.8
3979 6.7
4122 10.5
4138 6.5
4181 6.5
4182 9.5
4187 10.5
4198 6.5
4199 6.5
4200 9.5
4201 7
4213 7.5
4225 9
4228 6.7
4234 7.75
4236 7.7
4255 7.2
4292 6.5
4303 7.25
4314 9.7
4318 9.75
4327 10.5
4359 6.5
4360 6.05

Студенти кои го положија теоретскиот испит:

Индекс
4228
4234
4314
4318
4327
4360

Од Катедра