Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за одбрана на специјалистички труд – Елена Чавдаровска

С о о п ш т е н и е

Елена Чавдаровска ќе го брани својот специјалистички труд од фармацевтска регулатива под наслов „Регулаторна рамка на активности за добивање на ознака за лек за ретка болест во ЕУ”.

Одбраната ќе се одржи на ден 20.07.2021 година во 11 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.                                                    

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”

ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ

Скопје